Alış Satış
Dolar : 4.6995 4.7183
Euro : 5.5095 5.5316
Sterlin : 6.2815 6.3281

Sarı Mercedes düzenlemesi

Gümrükte süre 2 yıla çıktı, lüks araç girişi patladı

2016-03-08 - 13:16 tarihinde eklendi.

Sarı Mercedes düzenlemesi

 ‘Sar? Mercedes’ düzenlemesi, suç ?ebekelerinin yeni kazanç kap?s? oldu. Yurt d???ndan getirilen araçlar?n, Türkiye’de kal?? süresi 6 aydan 24 aya ç?k?nca, gümrük kap?lar?ndan giren ‘lüks araç’ say?s? patlad?. Gümrük Bakanl??? alarm verdi.

Ekim ay?nda ba?layan uygulama sonras?nda lüks araçlar?n Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelerden Türkiye’ye getirilerek ‘geçici ithalat kapsam?nda’ kiraland??? veya sat?ld??? tespit edildi. Bursa, Diyarbak?r gibi illerde milyonlarca lira de?erinde araca el konulurken, binlerce ki?iye ceza kesildi.

13 Ekim 2015 tarihinde yap?lan de?i?iklikle Geçici ?thalat Rejimi Turistik Kolayl?klar kapsam?nda yurtd???nda yerle?ik ki?ilerin getirdikleri yabanc? plakal? araçlar?n Türkiye’de kalabilece?i süre 6 aydan 24 aya ç?kar?ld?. Böylece son 1 y?l içinde 185 günden uzun bir süre Türkiye d???nda bulunan ki?ilerin, Türkiye’ye giri?lerinde beraberinde getirdikleri araçlar?, iki y?l süreyle Türkiye’de b?rakma olana?? sa?land?. Ancak süre uzat?m?yla birlikte organize suç ?ebekeleri harekete geçti. Türkiye’ye ‘lüks araç’ getirerek kimi vatanda?lara kiralad?klar? kimilerine ise satt?klar? tespit edildi.

Organize ?ebekenin araçlar? getirip, mevzuata ayk?r? olarak Türkiye’de nas?l b?rakt?klar? ise ise Gümrük ve Ticaret Bakanl??? birimlerinin yapt?klar? denetimlerle ortaya ç?kt?. Buna göre hem yabanc? uyruklu ?ah?s hem de Türk vatanda?? ad?na düzenlenmi? çift ruhsat ç?kar?l?yor. ?ebeke, Gürcistan vatanda?lar? ad?na al?nan ta??tlar?, Türkiye’ye sokup,  Türk vatanda?lar?na devir yaparak ‘sahte ruhsat’ düzenliyor. Böylece BMW, Mercedes, Audi, Hummer gibi araçlar piyasa de?erinin çok alt?nda fiyatlarla ‘yurtd???nda yerle?ik ki?i’ statüsü olmayanlara sat?l?yor ya da kiralan?yor. “Bunu iki y?l kullan, sonra süreyi uzataca??z” deniliyor.

Gümrük Bakanl???, yurtd???nda yerle?ik ki?ilere tan?nan araç getirme hakk?n?n kullan?m süresinin 24 aya ç?kar?lmas?n?n ard?ndan denetimleri art?rd?. Edinilen bilgiye göre sadece Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakç?l?k ve ?stihbarat Müdürlü?ü, 1 Aral?k 2014-18 ?ubat 2016 tarihleri aras?nda yap?lan giri? ç?k??lar? inceleyerek bin 265 ki?iye para cezas? kesti. 30 araca Hopa Cumhuriyet Savc?l???nca el konuldu, bu ki?iler hakk?nda Kaçakç?l?kla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanununa ayk?r? davranmaktan suç duyurusunda bulunuldu.

Mevzuata ayk?r? olarak Türkiye’ye getirilen ve piyasa de?eri milyonlarca liraya ula?an lüks markalara ait yabanc? plakal? araçlara el konuldu.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanl???, Türkiye’de yerle?ik ki?ilerin yurtd???ndan araç getirip kullanmas?n?n yasalara ayk?r? oldu?una dikkat çekerken, vatanda?lar? bunun mümkün oldu?unu söyleyen suç ?ebekelerine kar?? uyard?. Bu tür ki?ilerin Alo 136 Gümrük Muhafaza ?hbar Hatt?na bildirilmesini istedi.Yurtd???nda yerle?ik olan ki?iler (emekliler dahil) yurtd??? ikamet yerlerinde adlar?na veya bir ba?kas? ad?na kay?tl? ki?isel kullan?ma mahsus ta??tlar? ‘geçici’ olarak Türkiye’ye getirebilir. Bu araçlar ki?i, ta??ts?z olarak yurtd???na ç?ksa bile 24 ay (azami 730 gün) Türkiye’de kalabilir. Ki?inin birinci derece yak?nlar? taraf?ndan, onun yoklu?unda kullan?labilir. Ancak bunun için en yak?n Gümrük idaresine ba?vurarak, ta??ts?z yurtd???na ç?k?? taahhütnamesi vermesi gerekir. Ki?inin yurtd???nda yerle?ik kabul edilebilmesi için, Türkiye d???nda bir ülkede ikamet etmesi ve son bir y?lda en az 185 gün orada bulunmu? olmas? gerekir.

Bu makale 4292 kez okunmuştur

Kullanıcı Yorumları

Henüz yorum yapılmamıs. Sen de yorum ekle
Yorum ekleyin
Henüz yorum yapılmamıs.
Yorum yapmak için tıklayın
İlgili Haberler
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - Sonraki Sayfa »
Canlı Yayın
Yayin Akışı
Günün Yazarları
Anketimize Katılın
.
Nobetci eczaleler
Nobetci eczaleler
Video Haberler