Alış Satış
Dolar : 4.7174 4.7363
Euro : 5.5201 5.5422
Sterlin : 6.2866 6.3332

Harekete geçildi

Bireysel emeklilikte mega dönem ba?l?yor

2016-03-07 - 13:49 tarihinde eklendi.

Harekete geçildi

Emeklilik fonlar?n?n getirilerini art?rmak için, Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek’in ele?tirileri do?rultusunda harekete geçildi. Otomatik kat?l?m ve k?dem tazminatlar?n? da içeren çal??ma hayata geçerse art?k BES fon çe?idi en fazla 6 adet olacak, her fonun yönetimi y?lda bir kez ihale ile ?irketlere verilecek.

Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek’in fon yönetim ?irketlerine yapt??? getiri uyar?lar?n?n alt?ndan yeni çal??ma ç?kt?. Edinilen bilgiye göre ?im?ek, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlar?n? yöneten fon yönetim ?irketlerine ikinci kez yapt??? uyar?da “Birçok kurum yüzde 25 devlet katk?s?n? bile buharla?t?r?yor” diyerek fon yönetimlerinin ba?ar?s?z oldu?unu dile getirdi. ?im?ek ve hükümetin di?er bakanlar? bu rahats?zl??? dile getirmekle kalm?yor. Ula??lan bilgilere göre ?u anda bireysel emeklilik sistemini sil ba?tan de?i?tirecek bir çal??ma yap?l?yor. Çal??mada a??rl?k kazanan görü?ler a?a?? yukar? belli. Yeni sistem tar?m sigortalar? ve deprem sigortas? gibi toplanan fonlar?n tek elden yönetilmesine benziyor.

E?er a??rl?k kazanan görü?ler de?i?mez ise öncelikle birçok isimle an?lan fon say?s? sadece 6’ya veya 7’ye inecek. Örne?in bir enflasyona endeksli, bir hisse, bir likit, bir ?slami ürünlerin yer alaca?? ‘helal fon’ kurulacak. Bir adet de üçüncü havaalan?, köprüler, Kanal ?stanbul gibi altyap? yat?r?mlar?n? destekleyip daha sonra bu projelerin getirilerini payla?an altyap? fonu olu?acak. Bütün emeklilik yönetim ?irketleri bu 6-7 fonu satacak.

Sistemde de?i?en en önemli alan ise portföy yönetim ?irketlerinde olacak. Ekonomi yönetimi dü?ük fon getirilerinin nedenlerinden biri olarak gördü?ü fon yönetim giderlerinin minimuma indirilmesi için tüm emeklilik ?irketlerinin satt??? bu fonlar? bir araya getirip yönetecek bir fon yönetim sistemi kurulmas? üzerinde duruyor. Tüm ?irketlerin satt??? örne?in enflasyona endeksli fonu tek bir yönetim ?irketi yönetecek. Böylece fon yeterli büyüklü?e ula?t??? için yönetim ücreti dü?ecek. Yönetmek için çok büyük maharet gerektirmeyen likit fonlar?n yönetim ücreti çok dü?ük hale gelecek.

Fonu yönetecek ?irket ise ihale ile seçilecek. Fon yönetim gideri ve yönetim becerisi aç?s?ndan de?erlendirmeye al?nan yönetim ?irketleri ihalede ald?klar? fonu yönetecek. Her bir fon yönetim ?irketinin sadece 1 fonu yönetmesi ve her bir fon için yap?lan ihalenin her y?l tekrarlanmas? üzerinde duruldu?u ifade ediliyor.

 

Böylece bir yandan yönetim ?irketlerinin uzman oldu?u alanda daha uzmanla?mas? sa?lan?rken di?er yandan yönetim becerisi aç?s?ndan yeterli kalitede elemana sahip olmayan fonlar?n elenmesi bekleniyor.

Bu makale 7493 kez okunmuştur

Kullanıcı Yorumları

Henüz yorum yapılmamıs. Sen de yorum ekle
Yorum ekleyin
Henüz yorum yapılmamıs.
Yorum yapmak için tıklayın
İlgili Haberler
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - Sonraki Sayfa »
Canlı Yayın
Yayin Akışı
Günün Yazarları
Anketimize Katılın
.
Nobetci eczaleler
Nobetci eczaleler
Video Haberler