Alış Satış
Dolar :
Euro :
Sterlin :

Gayrimenkul piyasasına köklü değişiklik!

Sıfır vergi uygulaması kaldırılıyor

2016-03-08 - 12:30 tarihinde eklendi.

Gayrimenkul piyasasına köklü değişiklik!

Türkiye’yi uzun süre me?gul eden uygulamas? ertelenen kentsel rantlar?n vergilendirilmesi ve gayrimenkul sat??lar?n?n istisna tutarlar?n?n dü?ürülmesine yönelik düzenlemeler tekrar tart??maya aç?ld?.

Maliye Bakan? Naci A?bal’?n Ekonomi Muhabirleri Derne?i ile yapt??? sohbet toplant?s?nda, kentsel rantlar?n vergilendirilmesiyle ilgili Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bir çal??man?n yürütüldü?ünü aç?klamas?, gündemde olan Gelir Vergisi Kanun Tasar?s?’na bu yönde bir ekleme olabilece?i izlenimi yaratt?.

Bu tasar?da kentsel rantlar?n vergilenmesine yönelik hüküm yok. Tasar?, ?irketlerin ve ?ah?slar?n mülkiyetinde olan gayrimenkullerin sat?lmas? halinde zamana ba?l? olarak istisna düzenlemesi öngörüyor.

Hükümet, 2016 y?l? eylem plan?nda, 21 Haziran’a kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar?n? birle?tiren ve kadük olan Gelir Vergisi Kanun Tasar?s?’n? yasala?t?raca??na dair hüküm koydu. Bu tasar?da, 5 y?l sonra sat?lan gayrimenkullere s?f?r vergi uygulamas? kald?r?l?yor. Geçi? hükmü de sadece yasa yürürlü?e girdi?i tarihten iki y?l önce al?nm?? gayrimenkullerin sat???ndan elde edilecek gelirlerin yüzde 75 oran?nda vergi d??? b?rak?lmas?yla s?n?rl? tutuluyor.

TBMM’ye sunulan Gelir Vergisi Kanunu Tasar?s? yenilenmeyerek kadük olmu?tu. Hükümet, eylem plan?nda 21 Haziran’a kadar bu yasay? ç?karmay? planlad???n? aç?klad?. Tasar?ya ili?kin itiraz noktalar?n?n ba??nda gelen hususlardan biri de ?irketlerin gayrimenkul ve hisse sat??lar?na yönelik düzenlemeler. Tasar?n?n 21. maddesinde, istisnai kazanç olarak s?ralanan gayrimenkuller, kurucu hisse senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar?n?n sat???n?n vergilenmesi düzenleniyor. Daha önce bu yöndeki sat??lar 5 y?ldan sonra yap?lm?? ise herhangi bir vergi ödenmiyordu. Ancak tasar?, zamana ba?l? bir istisna düzenlemesi yapt?. Buna göre iki y?ldan sonra sat?? olursa yüzde 40, üç y?ldan sonra sat?? yap?l?rsa yüzde 50, dört y?ldan sonra yap?l?rsa yüzde 60 ve 5 y?ldan sonra sat?? yap?l?rsa yüzde 75 oran?nda sat?? tutar?ndan indirim yap?lacak ve geri kalan k?s?m gelir vergisine tabi olacak.

Yeni tasar? böylece, zamana ba?l? bir düzenleme yapsa özellikle uzun senelerin ard?ndan yap?lan gayrimenkul sat??lar?n?n da vergiye tabi hale getirilmesi aç?s?ndan kapsam? geni?letmi? oluyor.

HUKUK? SORUN ÇIKAB?L?R

 

Yasa tasar?s?nda bu yöntem de?i?ikli?ine dair geçi? hükmü de dar kapsaml? tutuldu. Yasan?n yürürlük tarihinden önce edinilen mallar için eski, sonra elde edilenler için yeni hükümlerin geçerli olaca?? yönünde hüküm konulmad? ve yasa geriye yürütülerek bütün gayrimenkulleri kapsad?. Tasar?n?n geçici birinci maddesinde konulan geçi? hükmü için sadece yasa yürürlük tarihinden iki tam y?l önce ?irketlerin ve ?ah?slar?n sahip oldu?u gayrimenkullerin ne zaman sat?l?rsa sat?ls?n yüzde 75 istisnaya tabi olaca?? hükmü konuldu.

Bu makale 6306 kez okunmuştur

Kullanıcı Yorumları

Henüz yorum yapılmamıs. Sen de yorum ekle
Yorum ekleyin
Henüz yorum yapılmamıs.
Yorum yapmak için tıklayın
İlgili Haberler
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - Sonraki Sayfa »
Canlı Yayın
Yayin Akışı
Günün Yazarları
Galip ÜNLÜKARA
Tatlı Puan
Anketimize Katılın
.
Nobetci eczaleler
Nobetci eczaleler
Video Haberler