Alış Satış
Dolar :
Euro :
Sterlin :

Reginald Green ile duygulu anlar

Türkiye’de 6 kişiden biri kronik böbrek hastası

2016-03-11 - 10:38 tarihinde eklendi.

Reginald Green ile duygulu anlar

 GAZ?ANTEP Üniversitesi T?p Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Ay?e Balat, Türkiye'de 6 ki?iden 1'inin kronik böbrek yetmezli?i hastas? oldu?unu belirterek, "Maalesef ülkemizde 7,5 milyon ki?i kronik böbrek hastas?" dedi.

10 Mart Dünya Böbrek Günü dolay?s?yla Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi'nde; ‘Kronik Böbrek Hastal???, Önleme ve Böbrek Nakli’ konulu toplant?s? düzenledi. Toplant?ya; organ ba????n?n dünyaca ünlü simge ismi Reginald Green, T?p Fakültesi Dekan? Levent Elbeyli, T?p Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dal? Ba?kan? Prof.Dr. Ay?e Balat, ö?renciler ve davetliler kat?ld?. Toplant?da konu?an Prof. Dr. Ay?e Balat, Türkiye’de böbrek hastal?klar?n?n salg?n gibi yay?ld???n? söyledi. Türk Nefroloji Derne?i taraf?ndan 23 ilde, 10 bin 750 ki?inin kat?l?m?yla yap?lan ara?t?rmada, eri?kinlerin yüzde 15.7’sinde böbrek rahats?zl??? görüldü?ünü ve hastal???n erken te?hisinin önemli oldu?unu belirten Prof.Dr. Balat, ?öyle dedi:

"Fark?ndal???n?n ve erken tan?s?n?n dü?ük olmas? nedeniyle hastal?k, s?kl?kla son dönem böbrek yetmezli?i evresine kadar ilerlemektedir. Yüksek malûliyet oranlar? ve kötü ya?am kalitesi, bu hastalar?n aile ve sosyal ya?ant?lar?n? da olumsuz etkilemekte ve ekonomik üretkenliklerini engellemektedir. Son dönem böbrek yetmezli?i geli?en hastalar?n ya?am?n? sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanmas? gerekir. Bu tedavilerin global maliyeti, 1 trilyon dolar?n üzerindedir. Ülkemizde diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yap?lm?? 70 bini a?k?n hasta bulunmakta, her y?l buna 10 bin yeni hasta eklenmektedir. Sa?l?k bütçesinin yüzde 5'ten fazlas?, bu hastalar için harcanmaktad?r.”

REG?NALD GREEN ?LE DUYGULU ANLAR

?talya’da 21 y?l önce otomobiline ate? aç?lmas? sonucu 7 ya??nda ya?am?n? yitiren ve organlar?yla 7 ki?iye hayat vererek organ ba????nda örnek olarak gösterilen Nicholas Green’in babas? Reginald Green’in; Prof. Dr. Balat’?n tercüme etti?i konu?mas? s?ras?nda duygusal anlar ya?and?. O?lunun organlar?n? ba???lad?ktan sonra, olay?n bir aile trajedisi kalmamas? için harekete geçen ve dünya çap?nda bir motivasyona neden olarak, organ nakline önderlik yapan Reginald Green, dinleyicileri gözya??na bo?an konu?mas?nda ?unlar? söyledi:

“Gece, 22.00 ya da 22.30 s?ralar?nda otobanda yan?m?zda bir araç belirdi. Biraz sonra yüksek sesle ve k?zg?n ?ekilde arac? kenara çekmemizi i?aret eden sesler duyduk. Çok tehlikeli görünüyorlard? ve ben durmad?m, h?zland?m. Onlar da h?zland?. Öyle ki iki araba yan yana yar???yorduk. Aniden büyük bir patlama sesi, aç?kças? bir silah sesi duyuldu ve 7 ya??ndaki Nicholas ile dört ya??ndaki k?z karde?i Eleanor’un uyudu?u arka koltuk taraf?n?n cam? patlad?. E?im Maggie onlara bakmak için döndü, ikisi de huzur içinde uyuyor gibi görünüyordu. Bu bir nimet gibi görünüyordu. Birkaç saniye sonra sürücü penceresi patlad? ve ön koltukta oturan bizlerin önünden bir kur?unun nas?l bize de?meden nas?l geçti?ini asla bilemeyece?iz. Art?k onlardan kurtulmu? olmay? ümit ederek bakt?m, önce yan aynadan sonra dikiz aynas?ndan gecede kaybolduklar?n? gördüm. Sonraki bir kaç mil ???klar ve insanlar? görebilece?imiz bir yer arayarak en yüksek h?zda devam ettik. Yolda bir kaza olmu?tu, polis ve ambulans ordayd?. Durdum, kap?y? açt?m, araban?n ????? aç?ld? ve Nicholas k?p?rdam?yordu. Yak?ndan bakt???mda dilinin hafifçe d??ar? ç?km?? oldu?unu gördüm. ?ki gün sonra doktorlar beyin ölümünün gerçekle?ti?ini söylediler. Ben böyle bir umutsuzlu?u-kasveti hiç hissetmemi?tim. Yürüyü?lerimizde asla bir daha tutamayaca??m ellerini dü?ündüm. Bir daha asla "?yi geceler baba" deyi?ini duyamayacakt?m. Maggie ve ben ellerini tutup konu?madan beklerken, Maggie sessizce "O art?k gitti, organlar?n? ba???lamayacak m?y?z?" dedi. Aniden Nicholas vuruldu?undan bu yana ilk kez, karanl?kta küçük ama çok parlak bir ???k gördüm. Bu mant?ks?z-duygusuz trajedinin içinde baz? iyi ?eyler bulabilirdik. Ben "Evet" dedim, olanlar?n hepsi buydu. Her ?ey çok netti: Onun art?k o bedene ihtiyac? yoktu. Ama biz birçok ki?inin o küçük bedenin verebilece?i ?eylere umutsuzca ihtiyac? oldu?unu biliyorduk. Onlar?n yüzlerini ya da kaç ya??nda olduklar?n? tahmin edemesek de çok hasta olduklar?n? biliyorduk. Yedi ki?iden dördü çok gençti ve baz?lar? ölümün e?i?indeydi. ?imdi, yirmi y?l sonra, en genci bile orta ya?a yakla??yor.”

Toplant? sonunda Prof. Dr. Balat taraf?ndan Reginald Green’e, o?lu Nicholas’?n foto?raf?n?n i?lendi?i bir hal? hediye etti. Hediye ile duygulanan baba Green, o?lunun foto?raf?n? ok?ad? ve gözya?lar?n? tutamad?. 

Bu makale 5615 kez okunmuştur

Kullanıcı Yorumları

Henüz yorum yapılmamıs. Sen de yorum ekle
Yorum ekleyin
Henüz yorum yapılmamıs.
Yorum yapmak için tıklayın
İlgili Haberler
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - Sonraki Sayfa »
Canlı Yayın
Yayin Akışı
Günün Yazarları
Galip ÜNLÜKARA
Tatlı Puan
Anketimize Katılın
.
Nobetci eczaleler
Nobetci eczaleler
Video Haberler